سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز اعزام مبلغ خارج از کشور سازمان فرهنگ ارتباط 
مبلغ 
 
 
تبلیغ  
همکاری 
سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری 
مبلغ  
 
ادامه دارد 
روحانی کاروان  
همکاری 
سازمان حج تهران 
مبلغ بین الملل  
 
 
تبلیغ  
همکاری 
سازمان تبلیغات قم 
مبلغ  
 
 
تیلبغ 
همکاری 
دفتراساتید جامعه الزهراء(س)-حوزه علمیه خواهران 
استاد  
 
 
استاد  
تدریس 
دانشگاه ادیان ومذاهب 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نصوص 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
خطابه 
تدریس 
مر کز زبان حوزه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مکالمه 
تدریس 
مدرسه امام محمد باقر 
مدرس 
 
ادامه دارد 
ادبیات عرب 
تدریس 
صدوق 1 
مدرس 
 
ادامه دارد 
علوم قرانی وفلسفه 
تدریس 
مدرسه علوی 
مدرس 
 
 
لمعه 
تدریس 
صدوق 2 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
معاونت بین الملل 
مدرس 
 
 
مکالمه 
تدریس 
جامعه المطفی مدرسه مرعشیه 
مدرس 
 
 
نصوص 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
 
 
نصوص 
تدریس 
استاد  
استاد  
1395/11/09 
ادامه دارد 
نظام سیاسی در اسلام  
تدریس 
جامعه المصطفی  
استاد  
1395/06/22 
ادامه دارد 
نظام اقتصادی در اسلام  
تدریس 
جامعه المصطفی  
استاد  
1395/06/23 
ادامه دارد 
نظام تبلیغی در اسلام  
تدریس 
جامعه الزهرا  
استاد  
1393/06/15 
ادامه دارد 
ترجمه  
تدریس 
جامعه الزهرا  
استاد  
1395/11/09 
ادامه دارد 
ایات الاحکام