تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
خارج 
 
 
 
0.00 
سطح 4 
1395 
فقه واصول ومطالعات اسلامی  
قم المقدسه  
18.00