المدارس النحویه
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره به مدارس نحوی شده است به طور مثال مدرسه کوفی وعلمای ان بصری وبغدادی ومصری وشامی واندلسی