اثبات حقانیت شیعه از منظر قواعد زبان عربی در ایه ولایت
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب ترجمه کتاب ذکر شده است که دران حقانیت شیعه اثبات شده است با نظر به ایه ولایت دران وبررسی تحلیلی قواعد عربی وبه برخی از اشکالات ایه اشاره شده است بررسی لغوی صرفی ونحوی وبلاغی درفصول ایتن کتاب به چشم می خورد