المدارس النحویه وائمتها
52 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در این کتاب به تمام مدارس نحوی اشاره شده است به طور مثال مدرسه کوفی وبصری وبغدادی وشامی ومصری واندلسی و علمائی نحوی انها اشاره شده است