کنفرانس المواطنه در لبنان
61 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
مصاحبه کننده : شبکه الایمان لمحمد حسین فضل الله
نحوه تهیه : فردی

مصاحبه در تلفزیون الایمان پخش شده است تحت عنوان نظر اسلام درباره مواطنة